***Press Communiqué***

Brussels 2 March 2010

The European Public Health Alliance today announced it strongly supports the initiative undertaken by the Polish government to broaden the scope of the law for the protection of public health against the consequences of tobacco use and tobacco products dating from 9 November 1995. EPHA welcomes in particular the Polish Government’s move to introduce a smoking ban in public places and the workplace. The European Public Health Alliance considers a total ban on smoking in all enclosed public places as the only approach that should be adopted in order to tackle the serious public health concern that is passive smoking.

The evidence base for the ban is wide. No longer can it be argued that second hand smoke is a harmless corollary of tobacco usage. ’Lifting the Smokescreen,’ a landmark report, found that exposure to second hand smoke kills at least 79,000 people in the European Union each year. Of these 8720 are in Poland. The dangerous health effects of second hand smoke have been documented in over twenty international reports, including reports by the International Agency for Research on Cancer and the US Surgeon General.

EPHA’s Secretary General Monika Kosińska today stated ‘The bold proposal from the Polish Government is strongly welcomed by the European Public Health Alliance. The Polish public, and particularly its workforce, deserves appropriate protection from the harmful activities of others. By banning smoking in public places, the Polish Sejm demonstrates its commitment to the health of its people and will set an example for many other countries.’

She continued ‘Although tobacco companies continue to claim that a smoking ban in bars and restaurants would have a negative impact on business and lead to less sales and to less employment, there is no evidence to support these absurd allegations. All studies find that smoke-free restaurants and bar laws have little economic impacts but in fact have very positive immediate and long-term consequences, in particular in reducing the costs to health care services – Poland cannot afford to keep treating smoking related diseases.’

EPHA congratulates the Polish Government on their willingness to forward this initiative and welcomes this positive step towards a healthier future for Poland.

***NOTES FOR EDITORS****

EPHA is the European Platform bringing together public health organisations representing professional groups, patients, health promotion and disease specific NGOs and other health associations. EPHA receives financial support from the European Commission, via the Public Health Programme of the European Union.

Further information:

For further information in English please contact

Alison Abrahams – a.abrahams@epha.org – +32 (0)22 333 872

For further information in Polish please contact Dorota Sienkiewicz - d.sienkiewicz@epha.org – +32 (0)22 333 874

European Public Health Alliance (EPHA) Rue de Trčves 49-51 B-1040 Brussels Tel: +32 2 230 30 56 Fax: +32 2 230 38 80

EPHA popiera inicjatywę Sejmu RP w sprawie nowelizacji polskiej ustawy antynikotynowej

15 lutego 2010 roku Sejm RP ogłosił, iż w najbliższych dniach odbędzie się ponowne głosowanie nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Projekt ten, który jeśli przyjęty, przyczyni się do skuteczniejszej ochrony zdrowia Polaków również przed szkodliwymi efektami biernego narażenia na dym tytoniowy, spotkał się dzisiaj ze zdecydowanym poparciem przez European Public Health Alliance (EPHA).

***Komunikat prasowy***

Bruksela 2 Marca 2010

European Public Health Alliance ogłosiła dzisiaj silne poparcie dla inicjatywy podjętej przez Rząd Polski w sprawie rozszerzenia zasięgu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 roku. European Public Health Alliance szczególnie gorąco popiera propozycję Rządu Polskiego o wprowadzeniu w Polsce zakazu palenia w miejscach publicznych i zakładach pracy. European Public Health Alliance uważa, iż całkowity zakaz palenia we wszystkich zamkniętych miejscach publicznych jest jedynym właściwym rozwiązaniem, jakie powinno zostać przyjęte w sprawie przeciwdziałania konsekwencjom zdrowotnym spowodowanym biernym narażeniem na dym tytoniowy.

Dowody przemawiające za wprowadzeniem owego zakazu są niepodważalne. Palenie wtórne nie może być dłużej uważanie za nieszkodliwy skutek uboczny używania tytoniu. Przełomowy raport „Lifting the Smokescreen” opublikowany przez Smokefree Partnership podaje, iż 79 tysięcy obywateli Unii Europejskiej umiera każdego roku właśnie z powodu biernego narażenia na dym tytoniowy. W Polsce liczba ta sięga ponad 8700 osób rocznie. Niebezpieczne dla zdrowia efekty wtórnego dymu tytoniowego zostały udokumentowane przez przeszło dwadzieścia międzynarodowych raportów, włącznie z renomowanymi spawozdaniami opublikowanymi przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem oraz US Surgeon General.

Sekretarz Generalna EPHA, Monika Kosińska, oświadczyła dzisiaj „Ta śmiała propozycja ze strony Rządu Polskiego spotyka się z naszym gorącym poparciem. Społeczeństwo polskie, a w szczególności jego siła robocza, zasługują na odpowiednią ochronę przed szkodliwymi działaniami spowodowanymi przez innych. Poprzez wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych, Sejm RP wykazuje głębokie zaangażowanie i zainteresowanie zdrowiem narodu polskiego oraz ustanawia przykład dla wielu innych krajów.”

Kontynuując „Pomimo tego, iż przemysł produktów tytoniowych twierdzi, że wprowadzenie zakazu palenia w miejscach pracy i zamkniętych miejscach publicznych, w tym w barach i restauracjach, małoby jakoby „druzgocący wpływ na handel i zatrudnienie”, żadne obiektywne badania nie są w stanie dostarczyć przekonujących dowodów na poparcie powyższych absurdalnych przesłanek. Wszystkie badania potwierdzają, iż ustawowo obowiązujący zakaz palenia w restauracjach i barach, przynosi minimalne, jeśli w ogóle, negatywne efekty w wymiarze ekonomicznym. Wręcz przeciwnie, przepisy te przynoszą bardzo pozytywne - zarówno natychmiastowe jak i dlugoterminowe - korzyści dla gospodarki kraju, w szczególności poprzez redukcję kosztów zwiazanych ze służbą zdrowia – a Polska nie jest w stanie dłużej pozwolić sobie na leczenie chorób bezpośrednio czy tez pośrednio związanych z paleniem tytoniu.”

EPHA gratuluje Rządowi Polskiemu gotowości do podjęcia niniejszej inicjatywy oraz popiera ten zdecydowanie pozytywny krok w kierunku zdrowszej przyszłości dla Polski.

***Adnotacja dla wydawcy***

EPHA jest Europejską Platformą zrzeszającą organizacje zdrowia publicznego, a reprezentujące profesjonalistów służby zdrowia, grupy pacjenckie, organizacje promujące zdrowie oraz zajmujące sie konkretnymi chorobami, oraz inne organizacje pozarządowe pracujące w sektorze zdrowia. EPHA jest współfinansowana przez Komisje Europejską, poprzez Unijny Program Zdrowia Publicznego.

Dalsze informacje:

Po dalsze informacje w języku angielskiem prosimy kierować się do:

Alison Abrahams - a.abrahams@epha.org - +32 (0)22333872

Po dalsze informacje w języku polskim prosimy kierować się do:

Dorota Sienkiewicz – d.sienkiewicz@epha.org - +32 (0)22333874 lub +32 (0)479986171

European Public Health Alliance (EPHA)

Rue de Treves 49-51

B-1040 Brussels

Tel: +32(0) 22303056

Fax: +32(0) 22303880


Press Release Health Community Shock at Polish Tobacco moves

Open Letter to Polish Government on Smoking Ban

Last modified on December 9 2011.